Regulamin

 

Regulamin współpracy w ramach Programu Partnerskiego Profit

 

§ 1 Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie

 

 1. Profit (w dalszej części zwana: Programem) – to program partnerski poświęcony lokalnym przedsiębiorcom z terenu gminy Słomniki, który ma na celu skuteczną ich promocję na stronie internetowej www.slomniki.biz jednolitego systemu rabatowego z użyciem Profitkarty.

 2. Profitkarta - karta rabatowa, upoważniająca właściciela do skorzystania z rabatów wyznaczonych przez firmy, należące do programu.

 3. Organizator – organizatorem programu jest Thinklabs z siedzibą: 32-090 Słomniki, ul. 3-go maja 28.

 4. Użytkownik – osoba, która posiada indywidualne, bezpłatne konto na stronie slomniki.biz oraz właściciel profitkarty, który jest upoważniony do otrzymywania określonych zniżek w firmach, należących do programu.

 5. Strona www.slomniki.biz (dalej zwana stroną) – strona internetowa, promująca Firmy Partnerskie, zawierająca wszystkie informacje o programie jak i systemie rabatowym profitkarty.

 6. Partner – firma, która przyłączyła się do programu i dostosowała do warunków uczestnictwa w nim.

 

§ 2 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady współpracy pomiędzy Organizatorem, a Partnerami w ramach Programu Partnerskiego, który ma na celu skuteczną ich promocję na stronie internetowej www.slomniki.biz z wykorzystaniem jednolitego systemu rabatowego, z użyciem profitkarty.

 2. Niniejszy regulamin stanowi integralną część Umowy podpisywanej pomiędzy Organizatorem a Partnerem.

 3. Akceptacja regulaminu jest warunkiem koniecznym do podpisania Umowy oraz uczestnictwa w Programie.

 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2014 roku..

 

§ 3 Zasady działania Programu Partnerskiego Profit

 

 1. Program funkcjonuje na bazie strony internetowej dostępnej pod adresem: www.slomniki.biz

 2. Program ma na celu promocję przedsiębiorców z terenu gminy Słomniki.

 3. Udział w Programie jest dobrowolny.

 4. Na stronie znajduje się katalog firmuczestniczących w Programie.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Firmy Partnerskiej

 

 1. Do Programu dołączyć mogą tylko te firmy, które znajdują się w katalogu firm, uczestniczących w Programie oraz przygotują ofertę dedykowaną swoich produktów/usług w ramach profitkarty.

 2. Każda firma może zarówno  przyłączyć się do Programu, jak i z niego wycofać w dowolnym czasie, po uprzednim uzgodnieniu z Organizatorem.

 3. Podstawą przystąpienia do Programu jest podpisanie umowy z Organizatorem oraz wykupienie pakietu 25 profitkart, którymi Partner rozporządza według własnego uznania.

 4. Przygotowana przez Partnera oferta dedykowana, jest dostępna dla wszystkich posiadaczy profitkart oraz pozostałych Partnerów. Wchodzi w życie z dniem opublikowania informacji o niej na stronie.

 5. Partner zobowiązany jest do zachowania poufności na temat warunków umowy zawartej z Operatorem.

 6. Partnerzy zobowiązani są do bezpłatnego rozpowszechniania profitkart oraz zachowywania ustalonych w umowie rabatów.

 7. Partner zobowiązuję się do umieszczenia naklejki informacyjnej o uczestnictwie w Programie w widocznym miejscu dla swoich klientów.

 8. Partnerzy mogą zmieniać przyznawany rabat, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem. Zmiana wchodzi w życie po publikacji na stronie.

 9. Partner sam decyduje czy promocje profitkarty będą się łączyć z innymi jego rabatami.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Rejestracja i korzystanie ze strony slomniki.biz przez Użytkowników są bezpłatne i dobrowolne.

 2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

 3. Użytkownik rejestruje się i korzysta ze strony osobiście, a jego rejestracja nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Może posiadać tylko jedno konto.

 4. Strona dostępna jest w pełnej wersji tylko dla zalogowanych Użytkowników. Osoby niezalogowane mogą korzystać wyłącznie z treści publikowanych na stronie.

 5. Posiadacze profitkarty uprawnieni są do otrzymania zniżek, przygotowanych indywidualnie przez każdego z Paartnerów.

 6. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z konta na stronie i je usunąć, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji.

 

§ 6 Informacje o profitkarcie

 

 1. Wydawcą profitkarty jest Organizator.

 2. Każda profitkarta posiada indywidualny numer, datę ważności oraz informację, która firma ją rozpowszechniła.

 3. Na profitkarcie widnieje informacja o możliwości skorzystania z dostępnych rabatów w ramach programu Profit.

 4. Profitkarta posiada roczną ważność, po upływie tego terminu, w celu dalszej dostępności do rabatów, należy nabyć nową profitkartę.

 5. Użytkownicy mogą nabyć bezpłatnie profitkartę w każdej z firm uczestniczących w Programie,

 6. Ilość profitkart jest ograniczona,

 7. Wykaz aktualnych Partnerów oraz ich rabatów, jest aktualizowany i publikowany na stronie w zakładce: profitkarta.

 8. Posiadaczem profitkarty może być każda osoba fizyczna prawna lub jednostka organizacyjna, nieposiadająca posiada osobowości prawne, która zaakceptuje zasady niniejszego regulaminu.

 9. Podczas zakończenia Programu, profitkarty automatycznie tracą ważność, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności w stosunku do Partnerów oraz posiadaczy kart.

 

§ 7 Prawa i obowiązki organizatora

 

 1. Organizator zobowiązuje się do nie przyjmowania do Programu firm, które prowadzą działalność w branży i na terenie na którym działają firmy już uczestniczące w Programie.

 2. Organizator może przyjąć do programu firmę opisaną w pkt 2 wyłącznie za zgodą Partnera, który działa w tej samej branży i na tym samym terenie.

 

§ 8 Ograniczenie odpowiedzialności

 

 1. Szczegółowe zasady korzystania z programu i strony slomniki.biz określa niniejszy regulamin. Jego treść  oraz inne powiązane z nim zasady udostępnione są na stronie www.slomniki.biz w zakładce Profitkarta/Regulamin.

 2. Organizator prowadzi bieżący nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem strony i programu. Jednakże nie gwarantuje stałej dostępności do strony ani jej bezbłędnego funkcjonowania.

 3. Organizator  nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet i związane z tym opóźnienia, utratę danych lub inne ewentualne szkody powstałe w czasie transmisji danych ze stron do systemu informatycznego, jakim posługuje się Użytkownik.

 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto na stronie www.slomniki.biz, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Postanowienia niniejszego regulamin podlegają prawu polskiemu.

 2. Nieważność lub niemożliwość zrealizowania któregokolwiek z postanowień niniejszego regulaminu nie wyklucza ważności i skuteczności pozostałych jego postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.

 3. Organizator  nie ponosi odpowiedzialności  za jakość oferowanych usług i produktów  firm partnerskich oraz nieprzestrzeganie przez nie  postanowień przyznawania rabatów,

 4. Niniejszy Regulamin jest udostępniony na stronie pod adresem www.slomniki.biz/regulamin.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, modyfikacji lub wycofania dostępu do określonych treści, narzędzi, usług i korzyści Użytkowników oferowanych w ramach programu.